ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden  2019-2020  (ingaande per 01-09-2019)

De jaarlijkse betaling heeft betrekking op 10 lesmaanden. De verschuldigde contributie wordt in een keer geïnd.

De halfjaarlijkse betaling heeft betrekking op 10 lesmaanden. De verschuldigde contributie wordt daarbij in 2 gelijke termijnen geïnd, september februari.

De maandelijkse betaling heeft betrekking op 10 lesmaanden. De verschuldigde contributie wordt daarbij in 10 gelijke maandelijkse termijnen geïnd, van september tot en met juni.

1)            Inschrijving
 Inschrijving voor lessen en cursussen vindt via de website plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. De lessen en cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en indienen van het inschrijfformulier door een meerderjarige. Voor het inschrijven van een minderjarige leerling dient het inschrijfformulier ingediend te worden door een ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige leerling. Met uw inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

2)            Plaatsing
 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Lessen en cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname/inschrijvingen. Elke lid die na inschrijving is geplaatst, ontvangt per mail een bevestiging van plaatsing. Vanaf dat moment is de verplichting aangegaan het lesgeld te betalen. U verbindt zich voor onbepaalde tijd aan MoreMoveZ  tot het moment van opzegging.

3)            Verantwoordelijkheid
 Ouders/verzorgers, die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Zij worden verder aangeduid als de verantwoordelijke. Ook indien leden/cursisten tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die de gecombineerde lidmaatschapsovereenkomst & incasso-machtiging heeft ondertekend de verantwoordelijke. Er is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er een SCHRIFTELIJKE opzegging is ingediend.

4)            Betalingstermijnen
 De vaste termijnen voor de lessen wordt vooraf, per automatische incasso geïnd voor de 4e van de maand. Hiertoe dient het lid /cursist (of de verantwoordelijke) een machtiging te geven aan de administratie (via het inschrijfformulier op de website of een papieren versie); NL59KNAB0259224456, ten name van MoreMoveZ. Uitgezonderd zijn de cursussen / workshops / evenementen waarvoor eenmalig wordt geïncasseerd. Deze staan vermeld op de website.

5)            Betaling
 Betaling van lesgeld wordt uitsluitend voldaan via automatisch incasso. Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u MoreMoveZ om het lesgeld van de bankrekening af te schrijven. 

Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige (een meerderjarige cursist of de ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers die het lidmaatschap/overeenkomst voor minderjarigen aangaan). Het lid of cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het lesgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, gevolgde lessen.

6)            Voorwaarden voor de jaarbetaling ineens.
 Bij betaling van het lesgeld ineens krijgt men een korting van 5 %, gebaseerd op de 10 termijnen, september t/m juni. Betaling geschiedt middels automatische incasso, vóór de 1e  oktober, op basis van een factuur die u krijgt toegestuurd per mail.  

7)            Niet-tijdige betaling
 Indien de automatische (maand-)betaling, om welke reden dan ook, niet is gerealiseerd (bv doordat de automatische incasso geweigerd is of wordt teruggenomen), zal u zelf de betaling dienen te realiseren voor de 10e van de maand. Na de 10e krijgt u een aanmaningsfactuur toegestuurd waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met € 3,-  aanmaningskosten.  U dient het verschuldigde bedrag en de aanmaningskosten te hebben overgemaakt voor het einde van de maand. Indien er geen betaling is verricht, kan u de toegang tot de les worden ontzegd.

8)            Herinneringen-Incasso
 Bij het niet-voldoen aan de betalingsverplichting zoals in een aanmaning vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het lesgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met incassokosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusmaand en eventuele binnen- /buiten-gerechtelijke kosten, die verbonden zijn aan de incasso. Alle door MoreMoveZ te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling/ouder/verzorger.

9)            Opzegtermijn 1 maand (met uitzondering van de maand Mei)
 Opzeggingen dienen SCHRIFTELIJK ingediend te worden bij MoreMoveZ via info@moremovez.com of per post Hisveltplein 92, 6826 L.J. Arnhem. Opzegging gebeurt altijd, voor de 1e van de maand, net als de inschrijving. Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd. U betaalt daarna nog 1 hele kalendermaand contributie. 
Een opzegging in de maand mei is niet mogelijk ivm aanstaande voorstellingen/presentaties en afsluiting van het seizoen. Opzeggingen die binnenkomen in de maand april, zullen worden behandeld en beëindigd per 30 juni.

10)          Overstappen van cursus
 In overleg met een meerderjarige lid/cursist of ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig lid/cursist is het mogelijk om tijdens het seizoen over te stappen naar een andere les. Indien een ander tarief geldt voor de nieuwe les wordt het verschil aangepast per de 1e van de volgende maand waarop de overstap is ingegaan.

11)          Ziekte en verhindering
 Als leden/cursisten verhinderd zijn en daardoor een les missen, is dat voor eigen rekening. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Als door omstandigheden een les of cursus niet kan worden gevolgd, verzoeken we u om dat zo spoedig mogelijk te laten weten via via info@moremovez.com.  Tijdig afgezegde, niet gevolgde lessen kunnen, in overleg met de docent, binnen een andere les of cursus worden ingehaald.

12)          Opschorten van betaling bij overmacht, ziekte of verblijf buitenland (bv voor studie)
 Ingeval van ziekte of andere overmacht is tijdelijk opschorten van de betaling mogelijk, gedurende het lopende seizoen. Hiertoe dient de cursist/verantwoordelijke een SCHRIFTELIJK verzoek in te dienen bij de administratie binnen een week na de ontstane situatie of vooraf bij de start van een cursus. Na ontvangst van de schriftelijke
 (ziek)melding zal de betaling per de 1e van de volgende maand worden stopgezet. Gedurende het lopende seizoen is dan de volgende regeling van kracht: Bij herstel zal eerst de administratie van MoreMoveZ schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Hierna is het toegestaan de les opnieuw te betreden. Aan het einde van het seizoen vervallen alle rechten op vrijstelling van betaling.

13)          Lesuitval
 Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar vervanging of wordt de les ingehaald tijdens de inhaalweek vooraf aan de kerstvakantie of aan het einde van het seizoen (juni) of een ander geschikt moment. In geval dit niet mogelijk is, behoudt MoreMoveZ zich het recht voor om 2 lessen per seizoen uit te laten vallen in geval van overmacht, zonder verrekening van de contributie. Indien meer lessen per seizoen uitvallen, geldt de restitutie regeling. Deze houdt in dat indien door overmacht onzerzijds een lid/cursist meer dan 2 lessen per seizoen mist, aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van 1 maandtermijn. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij de administratie of te mailen naar info@moremovez.com. Als de les of cursus niet doorgaat omdat de docent ziek/afwezig is, krijg je daarvan een bericht per mail en/of een sms of app. MoreMoveZ doet er uiteraard alles aan om de lessen normaal doorgang te laten vinden.

14)          Stagiaires
 MoreMoveZ biedt stagiair(e)s de kans leservaring op te doen binnen de lespraktijk en binnen de organisatie van het bedrijf.

15)          Aansprakelijkheid
 MoreMoveZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, materialen en vervoermiddelen) van gebruikers in of nabij de locaties van MoreMoveZ. Dit geldt zowel tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

16)          Schade
 Schade toegebracht aan de inventaris (c.q. het gebouw / de zaal / kleedruimten etc. waar de lessen plaatsvinden) wordt op het lid/cursist verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

17)          Recht tot ontzegging
 De directie kan besluiten een lid/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling (zie punt 7 en 8), bij wangedrag of bij het in opspraak brengen van de goede naam van de school. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan tot 1 kalendermaand na ontzegging. Zie hiervoor punt 7.
 In uitzonderingsgevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.

18)          Publicaties / Copyrights
 Het is niet geoorloofd, zonder toestemming vooraf, gebruik te maken van foto-, film-, web- en lesmateriaal betrekking hebbend op MotreMoveZ ten behoeve van alle publicaties en gebruik door derden. Dit geldt ook voor sociale web-media, zoals Facebook, Instagram en Twitter etc.

19)          Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden
 Tijdens cursussen en evenementen worden regelmatig foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt, zoals promotie, website, informatie. Door ondertekening van het inschrijfformulier geef je toestemming voor publicatie. Wil je dat niet, teken voorafgaand aan het lidmaatschap schriftelijk bezwaar aan via info@moremovez.com.  Vermeld in deze mail de cursusnaam en je gegevens.
Wij vragen vooraf aan publicatie nogmaals toestemming aan personen die herkenbaar in beeld zijn. 

20)          Tarieven
 De prijzen voor de lessen / cursussen, workshops, voorstellingen en evenementen staan vermeld op de website. Bij een aantal lessen en cursussen moet rekening worden gehouden met bijkomende kosten, zie hiervoor punt 21

21)          Bijkomende kosten theaterbezoek / kledingrichtlijn
 Bij Podiumkunsten is optreden onderdeel van het lesprogramma. Het seizoen wordt (vaak) afgesloten met een presentatie of voorstelling in onze eigen studio’s, in het theater of zelfs het stadstheater. Houd daarom rekening met kosten voor een theaterbezoek. De prijzen liggen tussen de  €4,-  en  €17,50 per persoon. Daarbij komen  eventueel nog kosten voor een (deel van een) kostuum.
 Voor de danslessen geldt een kledingrichtlijn. De aanschaf van danskleding en –schoenen brengt ook kosten met zich mee. Lees hierover meer op de website onder het kopje informatie /  kledingrichtlijn. 

22)          Kortingsregelingen
 Indien je recht hebt op korting op het vermelde tarief dan kan er slechts van 1 kortingsregeling gebruik worden gemaakt, een combinatie van kortingsvormen is niet mogelijk.

MoreMoveZ hanteert de volgende kortingsregelingen:

·      Iedere tweede les van een lid is 20% korting op deze tweede les *

·      Iedere derde les van een lid is 30% korting op deze derde les *

·      Ieder volgend lid uit 1 gezin woonachtig op hetzelfde adres is 15% korting*

De duurste les wordt altijd volledig in rekening gebracht.

Korting geldt niet voor:

o    Lessen en cursussen die korter duren dan 16 weken per seizoen.

o    Workshops en eenmalige evenementen.

o    Toegangskaarten voor voorstellingen.

24)          Auteursrecht
 Indien door MoreMoveZ les- en/of cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld waar auteursrechten op rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is niet toegestaan om het eventueel studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen. Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten, regisseurs of choreografen te gebruiken voor optredens elders, zonder toestemming van de docent /choreograaf en MoreMoveZ.

25)          Privacy
 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat MoreMoveZ je gegevens opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Tevens gebruiken we je e-mailadres om je te informeren over activiteiten van MoreMoveZ, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven bij inschrijving. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Meer informatie over onze werkwijze, het bewaren en gebruiken van jouw gegevens vind je in onze privacy verklaring.

26)          Wijziging persoonlijke gegevens
 Veranderingen in je persoonlijke gegevens kunnen worden doorgeven aan de cursusadministratie via info@moremovez.com

27)          Suggesties, opmerkingen en klachten
 Heb je suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten. Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, is het verstandig om actie te ondernemen. Gaat het om de inhoud  van lessen, bespreek dit dan met de docent. Heb je opmerkingen of klachten over de organisatorische gang van zaken dan kun je terecht bij de directie van MoreMoveZ. In bepaalde situaties zullen we je vragen de klacht schriftelijk te zenden zodat we je beter van dienst kunnen zijn. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van je brief waarin vermeld staat op welke termijn je een antwoord kunt verwachten.

28)          Tot slot
 Met ondertekening en toezending van het (digitale) inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en MoreMoveZ is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.


 Voor administratieve en informatieve vragen en/of wijziging kun u contact opnemen met de administratie.

 

SEIZOEN 2019 / 2020 ALGEMENE VOORWAARDEN
 MoreMoveZ| Hisveltplein 92 | 6826 LJ Arnhem| |info@moremovez.com | www.moremovez.com

| KvK 675188538 |NL59KNAB0259224456